My homepage
Číslo projektu:    APVT-20-013504

Názov:    Štúdium fotorefraktívnych záznamov a ich súvis s fotonickými kryštálmi

Názov (anglicky):    Investigation of photorefractive records and their relationship to photonic crystals

Stav riešenia:    Projekt

Druh projektu:    úloha základného výskumu riešená v rozpočt. organizácii

Druh ŽU:    Grantové projekty (vedecké)

Ciele soc.ekon.:    na všeob.pokrok poznan.

Zameranie: 1 kvantová elektronika a optika

2

3

4

Smer výstupov:    Technika a technológia

Utajenie:    nie je predmetom utajenia

Doba riešenia    Od: 1.1.2005 Do: 31.12.2007

Doba realizácie Od: Do:

Zmluva číslo: Dátum podpisu:

URL:

Cieľ:    Vyšetrenie procesu vzniku fotorefraktívneho záznamu v niobáte lítia. Porovnať získané poznatky so súčasnými znalosťami o fotorefraktívnom jave a aplikovať ich na periodicky štruktúrované polia a hľadať súvis s teóriu fotonických kryštálov.

Anotácia:    Projekt je venovaný vyšetrovaniu fotorefraktívneho javu. V rámci projektu sa preverí adekvátnosť v literatúre popisovaného mechanizmu vzniku fotorefraktívneho záznamu. V prípade, že sa ukáže opodstatnená domnienka (ktorá vyplýva z doterajších našich vyšetrovaní), že existujú závažné rozdiely medzi pozorovanými závislosťami a závislosťami vyplývajúcimi z modelov citovaných v literatúre bude potrebné navrhnúť model, ktorý s dostatočnou presnosťou bude popisovať fotorefraktívny proces. Ďalej sa budú vyšetrovať dôsledky, ktoré zo zmeny modelu vyplývjú pre použitie fotorefraktivity pre tvorbu holografických záznamov a pre jej využitie pre tvorbu vysokokapacitných optických pamäťových prvkov. Bude sa venovať pozornosť súvisu popisu záznamu pomocou vytvoreného modelu s teóriou fotonických kryštálov, resp. rozdielov medzi týmito dvoma popismi.

Anotácia (anglicky):    The project deals with investigation of photorefractive effect. The adequacy of the model describing the mechanism responsible for photorefraction ascribed in literature will be verified whithin the framework of the project. In case the hypothesis (resulting from our up-to-date investigation) that there is relevant discrepancy between observed dependencies and dependencies resulting from models cited in literature appears to be correct, it will be necessary to propose a model, which can describe the process of photorefractivity with the proper accuracy. Further, the consequences of the model change for the usage of photorefractivity in holographic recording and its utilization in creation of high-density optical memories will be investigated.The interest will be paid to relationship or differencies between description of the record by poposed model and the theory of photonic crystals.

Kľúčové slová:    photorefractive record-holography-photonic crystals-refractive index profile-LiNbO3

Projekt typ:    PROJEKT ZAKL. VYSKUMU, SPOLOC. HUM. VIED

Typ výstupu:    nové poznatky o podstate javov a porov. faktov bez konkrétnej aplikácie

Riešitelia projektu :

Tarjányi Norbert - vedúci projektu,
Káčik Daniel - zástupca vedúceho,
Tarjányiová Gabriela - riešiteľ.